Privacy

Simyo verwerkt bij de uitvoering van haar dienstverlening gegevens, waaronder persoons en verkeersgegevens, van U en mogelijke eindgebruikers. Simyo gaat zorgvuldig met deze gegevens om, waarborgt het telefoongeheim en zorgt ervoor dat verwerking van gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. In dit privacystatement beschrijft Simyo haar beleid aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van haar dienstverlening. Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken wordt dit privacystatement aangepast. Alle begrippen die zijn aangeduid met een hoofdletter hebben de betekenis die wordt weergegeven in artikel 1 van de algemene voorwaarden van Simyo.

Voor welke doeleinden gebruikt Simyo uw gegevens?

Top